sendKeys method Null safety

Future<void> sendKeys(
  1. String keysToSend
)

Send keysToSend to this element.

Implementation

Future<void> sendKeys(String keysToSend) => _client.send(
    _handler.element.buildSendKeysRequest(id, keysToSend),
    _handler.element.parseSendKeysResponse);