keysPressedOnDown property

Set<LogicalKeyboardKey> keysPressedOnDown
inherited

Implementation

Set<LogicalKeyboardKey> get keysPressedOnDown => _keysPressedOnDown ?? <LogicalKeyboardKey>{};