visitCDATA method

dynamic visitCDATA (
  1. XmlCDATA node
)

Visit an XmlCDATA node.

Implementation

dynamic visitCDATA(XmlCDATA node) => null;