visitDocumentFragment method

dynamic visitDocumentFragment (
  1. XmlDocumentFragment node
)

Visit an XmlDocumentFragment node.

Implementation

dynamic visitDocumentFragment(XmlDocumentFragment node) => null;