Flutter Windows Embedder
flutter::FlutterViewController Class Reference

#include <flutter_view_controller.h>

Public Member Functions

 FlutterViewController (int width, int height, const DartProject &project)
 
virtual ~FlutterViewController ()
 
 FlutterViewController (FlutterViewController const &)=delete
 
FlutterViewControlleroperator= (FlutterViewController const &)=delete
 
FlutterViewId view_id () const
 
FlutterEngineengine () const
 
FlutterViewview () const
 
void ForceRedraw ()
 
std::optional< LRESULT > HandleTopLevelWindowProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam)
 

Detailed Description

Definition at line 25 of file flutter_view_controller.h.

Constructor & Destructor Documentation

◆ FlutterViewController() [1/2]

flutter::FlutterViewController::FlutterViewController ( int  width,
int  height,
const DartProject project 
)
explicit

Definition at line 12 of file flutter_view_controller.cc.

14  {
15  engine_ = std::make_unique<FlutterEngine>(project);
16  controller_ = FlutterDesktopViewControllerCreate(width, height,
17  engine_->RelinquishEngine());
18  if (!controller_) {
19  std::cerr << "Failed to create view controller." << std::endl;
20  return;
21  }
22  view_ = std::make_unique<FlutterView>(
24 }

References FlutterDesktopViewControllerCreate(), and FlutterDesktopViewControllerGetView().

◆ ~FlutterViewController()

flutter::FlutterViewController::~FlutterViewController ( )
virtual

Definition at line 26 of file flutter_view_controller.cc.

26  {
27  if (controller_) {
29  }
30 }

References FlutterDesktopViewControllerDestroy().

◆ FlutterViewController() [2/2]

flutter::FlutterViewController::FlutterViewController ( FlutterViewController const &  )
delete

Member Function Documentation

◆ engine()

FlutterEngine* flutter::FlutterViewController::engine ( ) const
inline

Definition at line 45 of file flutter_view_controller.h.

45 { return engine_.get(); }

Referenced by flutter::TEST().

◆ ForceRedraw()

void flutter::FlutterViewController::ForceRedraw ( )

Definition at line 38 of file flutter_view_controller.cc.

38  {
40 }

References FlutterDesktopViewControllerForceRedraw().

Referenced by flutter::TEST().

◆ HandleTopLevelWindowProc()

std::optional< LRESULT > flutter::FlutterViewController::HandleTopLevelWindowProc ( HWND  hwnd,
UINT  message,
WPARAM  wparam,
LPARAM  lparam 
)

Definition at line 42 of file flutter_view_controller.cc.

46  {
47  LRESULT result;
49  controller_, hwnd, message, wparam, lparam, &result);
50  return handled ? result : std::optional<LRESULT>(std::nullopt);
51 }

References FlutterDesktopViewControllerHandleTopLevelWindowProc(), and message.

◆ operator=()

FlutterViewController& flutter::FlutterViewController::operator= ( FlutterViewController const &  )
delete

◆ view()

FlutterView* flutter::FlutterViewController::view ( ) const
inline

Definition at line 48 of file flutter_view_controller.h.

48 { return view_.get(); }

Referenced by flutter::TEST().

◆ view_id()

FlutterViewId flutter::FlutterViewController::view_id ( ) const

Definition at line 32 of file flutter_view_controller.cc.

32  {
34 
35  return static_cast<FlutterViewId>(view_id);
36 }

References FlutterDesktopViewControllerGetViewId().

Referenced by flutter::TEST().


The documentation for this class was generated from the following files:
FlutterDesktopViewControllerHandleTopLevelWindowProc
bool FlutterDesktopViewControllerHandleTopLevelWindowProc(FlutterDesktopViewControllerRef ref, HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam, LPARAM lparam, LRESULT *result)
Definition: flutter_windows.cc:160
FlutterDesktopViewControllerGetView
FlutterDesktopViewRef FlutterDesktopViewControllerGetView(FlutterDesktopViewControllerRef ref)
Definition: flutter_windows.cc:148
flutter::FlutterViewController::view_id
FlutterViewId view_id() const
Definition: flutter_view_controller.cc:32
FlutterDesktopViewControllerGetViewId
FlutterDesktopViewId FlutterDesktopViewControllerGetViewId(FlutterDesktopViewControllerRef ref)
Definition: flutter_windows.cc:136
flutter::FlutterViewId
int64_t FlutterViewId
Definition: flutter_view.h:13
FlutterDesktopViewControllerCreate
FlutterDesktopViewControllerRef FlutterDesktopViewControllerCreate(int width, int height, FlutterDesktopEngineRef engine)
Definition: flutter_windows.cc:117
FlutterDesktopViewControllerForceRedraw
void FlutterDesktopViewControllerForceRedraw(FlutterDesktopViewControllerRef ref)
Definition: flutter_windows.cc:154
message
Win32Message message
Definition: keyboard_unittests.cc:137
FlutterDesktopViewControllerDestroy
void FlutterDesktopViewControllerDestroy(FlutterDesktopViewControllerRef ref)
Definition: flutter_windows.cc:131