Flutter Windows Embedder
Class Hierarchy
This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:
[detail level 123]
 Cflutter::AngleSurfaceManager
 CAXFragmentRootDelegateWin
 CAXPlatformNodeDelegateBase
 CAXPlatformTreeManager
 CAXTreeObserver
 Cflutter::BasicMessageChannel< T >
 Cflutter::BinaryMessenger
 Cflutter::ByteStreamReader
 Cflutter::ByteStreamWriter
 Cflutter::TaskRunner::Task::Comparer
 Cflutter::CursorHandler
 Cflutter::CustomEncodableValue
 Cflutter::DartProject
 Cflutter::TaskRunnerWindow::Delegate
 Cflutter::DirectManipulationOwner
 Cenable_shared_from_this
 CEncodableValueVariant
 Cflutter::EventChannel< T >
 Cflutter::EventSink< T >
 Cflutter::EventWatcher
 Cflutter::ExternalTexture
 CFlutterDesktopEngineProperties
 CFlutterDesktopGpuSurfaceDescriptor
 CFlutterDesktopGpuSurfaceTextureConfig
 CFlutterDesktopMessage
 Cflutter::FlutterDesktopMessenger
 CFlutterDesktopPixelBuffer
 CFlutterDesktopPixelBufferTextureConfig
 CFlutterDesktopPluginRegistrar
 CFlutterDesktopTextureInfo
 Cflutter::FlutterProjectBundle
 Cflutter::FlutterView
 Cflutter::FlutterViewController
 Cflutter::FlutterWindowsEngine
 Cflutter::FlutterWindowsTextureRegistrar
 Cflutter::FlutterWindowsViewControllerControls a view that displays Flutter content
 Cflutter::GlProcTable
 Cflutter::GpuSurfaceTexture
 CIDirectManipulationContent
 CIDirectManipulationInteractionEventHandler
 CIDirectManipulationViewport
 CIDirectManipulationViewportEventHandler
 Cflutter::ImmContext
 Cflutter::IncomingMessageDispatcher
 Cflutter::KeyboardHandlerBase
 Cflutter::KeyboardKeyHandler::KeyboardKeyHandlerDelegate
 Cflutter::KeyboardManager
 Cflutter::LanguageInfo
 Cflutter::MessageCodec< T >
 Cflutter::MessageCodec< EncodableValue >
 Cflutter::MessageCodec< rapidjson::Document >
 Cflutter::MethodCall< T >
 Cflutter::MethodChannel< T >
 Cflutter::MethodCodec< T >
 Cflutter::MethodCodec< EncodableValue >
 Cflutter::MethodCodec< rapidjson::Document >
 Cflutter::MethodResult< T >
 Cflutter::MethodResult< EncodableValue >
 Cflutter::FlutterPlatformNodeDelegate::OwnerBridge
 Cflutter::KeyboardManager::PendingEvent
 Cflutter::PhysicalWindowBounds
 Cflutter::PixelBufferTexture
 Cflutter::PlatformHandler
 Cflutter::Plugin
 Cflutter::PluginRegistrar
 Cflutter::PluginRegistrarManager
 Cflutter::PluginRegistry
 Cflutter::Point
 Cflutter::PointerLocation
 Cflutter::Rect
 CRefCountedThreadSafe
 Cflutter::internal::ReplyManager
 Cflutter::ScopedClipboardInterface
 Cflutter::SequentialIdGenerator
 Cflutter::SettingsPlugin
 Cflutter::Size
 Cflutter::StandardCodecSerializer
 Cflutter::StreamHandler< T >
 Cflutter::StreamHandler< EncodableValue >
 Cflutter::StreamHandlerError< T >
 Cflutter::TaskRunnerWindow
 CTest
 Cflutter::TestCustomValue
 Cflutter::TextEditingDeltaA change in the state of an input field
 Cflutter::TextInputManager
 Cflutter::TextInputModel
 Cflutter::TextInputPlugin
 Cflutter::TextRange
 Cflutter::TextureRegistrar
 Cflutter::ThreadSnapshot
 Cflutter::KeyboardManager::Win32Message
 Cflutter::WindowBindingHandler
 Cflutter::WindowBindingHandlerDelegate
 Cflutter::KeyboardManager::WindowDelegate
 Cflutter::WindowProcDelegateManager
 Cflutter::WindowsLifecycleManager
 Cflutter::WindowsProcTable
 CWindowsTest